ബഹു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടനാപ്രതിനിധികളുമായി
08-06-2021-ന് ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിന്റെ നടപടി കുറിപ്പ്
   
COVID - 19 - Guidelines for working of officies - Lcckdown relaxation details
   
Minutes of the meeting held on 01-06-2021 with the representatives of the Teacher's Union
   

കോവിഡ് നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും പരീക്ഷകള്‍ ജൂണ്‍ 28 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

   
Guidelines for conducting Degree classes under DCE
   
Call for Proposal under the Biotechnology Ignition Grant (BIG) Scheme from BIRAC
   
Notification regarding IUSSTF-Viterbi Program
   
Indo-German call inviting First Stage Proposals for joint R&D&I projects of industrial relevance
   
Video conference of Hon'ble M (HEdn) @2pm for Govt & Aided college Principals and at 4 PM on 04.01.2021 for unaided colleges.
   
 Govt and aided attendee link :     Click here     Unaided Colleges attendee link :  Click here