Cir. Date  

Circular Number and Abstract

     
11/01/2019 No: P1/6/2019/H.Edn.
പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ - പതിനാലാം സമ്മേളനം  - നിയമസഭാസമ്മേളനകാലത്ത് പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍/ ക്രമീകരണങ്ങള്‍
11/01/2019 No: 1/2019/H.Edn.