പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം - നിയമസഭാസമ്മേളനകാലത്ത് പാലിക്കേണ്ട നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ / ക്രമീകരണങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്
   

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 23.05 .2018 നു ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് ബഹു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു

   
  Admission to BEd and MEd course for the academic year 2018-20 in the Government /Aided /Self Financing Training Colleges / University Colleges of Teacher Education /UniverSitY Centres in the State - Orders issued.
   
 

Budget Estimates 2018-19 – First Batch of Supplementary Demands for Grants (SDG) 2018-19 - Proposals – Called for – Instructions issued.

   

 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ അവസാനത്തെ വർക്കിംഗ്‌  ഗ്രൂപ്പ്‌ യോഗം 29 .05 .2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറിൽ

   
Pvt Aided Colleges - Fixation of workload - teaching staff in aided colleges - uniform norms fixed - orders issued
   
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യസ വകുപ്പ് - സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപറേഷൻ മിത്ര 181 വനിതാ ഹെല്പ് ലൈൻ - സംബന്ധിച്ച്
   
എല്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികളും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ് യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്
   
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ് യോഗം 15 .05 .2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറിൽ
   
Budget Estimates 2018-19 – First Batch of Supplementary Demands for Grants (SDG) 2018-19 - Proposals – Called for – Instructions issued.
   
  Higher Education Department-Kairali Research Awards - Guidelines - approved - orders issued
   
  ബഹു: വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും  ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ  പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ട റിയുടെയും സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ കേരള സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിനു വേണ്ടി പ്രസിഡണ്ട് ഡോ.ബിജു രമേശും സെക്രട്ടറി ശ്രീ മധുവും,  സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ജോ.സെക്രട്ടറിയും ചേർന്നാണ്  കരാർ ഒപ്പുവച്ചത്
   
  എല്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികളും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ് യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്
   
  Higher Education Department - Minutes of the working group meeting held on 30.04.2018 
   
  Higher Education Department - Minutes of the working  group meeting held on 25.04.2018 & 26.04.2018