പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

 

അപ്പെല്ലറ്റ് അതോറിറ്റി

 
ശ്രീ. ജയ്സുഖ് ലാല്‍ എന്‍ 
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (ജി, ജെ & പി) വകുപ്പ്
 

ശ്രീ . വിജയകുമാർ.ആർ
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (എ, ബി & സി) വകുപ്പ്

 

ശ്രീ. തരുൺ ലാൽ . എസ്
ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (കെ, എൽ) വകുപ്പ്

 

ശ്രീ. ഹരികുമാർ .ജി
ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (ഡി, എഫ്) വകുപ്പ്

 

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

 

ശ്രീ . രാജേഷ് കുമാർ. കെ. കെ
അണ്ടർ സെക്രട്ടറി
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (എ) & (കെ) വകുപ്പ്

 

ശ്രീമതി. സ്വപ്ന. പി
അണ്ടർ സെക്രട്ടറി
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (ബി) & (സി) വകുപ്പ്

 

ശ്രീമതി.  കുശല കുമാരി. എൽ
അണ്ടർ സെക്രട്ടറി
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ  (ഡി) & (എഫ്) വകുപ്പ്

 

ശ്രീമതി. ശ്രീദേവി ഇ. എസ്
അണ്ടർ സെക്രട്ടറി
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ((എല്‍) വകുപ്പ്

 

ശ്രീമതി. ശ്രീകല എസ് 
അണ്ടർ സെക്രട്ടറി
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ (ജി) & (ജെ) വകുപ്പ്