2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 19.06.2020 ന് കൂടുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 
   
2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 22.05.2020 ന് കൂടുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.