2021-22 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 29.04.2021, 30.04.2021 ന് കൂടുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.