2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 13.08.2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രിന്‍സിപ്പ്ല‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറില്‍

   

26.07.2018  ലെ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം 2.30  ലേക്ക് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു.

   

അടുത്ത വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 26 07 2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറിൽ

   
2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 09.07.2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറിൽ
   
2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 22.06.2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറിൽ
   
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 29 .05 .2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറിൽ
   

 

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ് യോഗം 15 .05 .2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറിൽ
   

 

എല്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികളും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ് യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്
   

 

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് : വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്  മീറ്റിംഗിനുള്ള  പ്രൊപോസൽ സമയ ബന്ധിതമായി സമര്പിക്കുന്നതിന്  നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതു സംബദ്ധിച്
   

 

Working Group Meeting of Higher Education Department for the Annual Plan 2018 - 19 on 10th & 24th of April, 2018
   

 

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്  -: 2018-2019 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ  വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്  മീറ്റിംഗ് - സംബദ്ധിച്